Projecten

Projecten in kaart

In de afgelopen jaren hebben wij verschillende projecten gedaan voor Rijkswaterstaat, diverse waterschappen en grote steden in Nederland. In deze projecten hebben wij samen met onze klanten de eerste stappen gezet in de aanpak van het plastic afval probleem in water. In onderstaand overzicht ziet u verschillende afgeronde en nog lopende projecten.

Uitgelichte projecten

Stop Plastic van Stad naar Wad

Het doel van dit project is het voorkomen dat plastics van het land terechtkomen in de Waddenzee. Het begrijpen van het probleem helpt om dit doel zo effectief mogelijk te behalen. Tijdens dit project is voor een praktische benadering gekozen: leren door te doen. De opgedane kennis wordt ruim gedeeld, zodat de inzichten ook een grote meerwaarde hebben buiten de scope van dit project.

Het project ‘Stop Plastic van Stad naar Wad’ wordt uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Waterschap Noorderzijlvest, Gemeente Groningen, Groningen Seaports en wordt financieel ondersteund door het Waddenfonds. Het project Stop Plastic van Stad naar Wad loopt van 2021 tot en met 2024.

HORIZON INSPIRE: 2023-2027

Within HORIZON INSPIRE, Noria is involved in demonstrating the CirCleaner’s potential to remove plastic pellets from the European Rivers. 

During this project, Noria will lead and demonstrate the case study at Rhine River. CirCleaner technology will be implemented with the combination of Citizen Science to demonstrate the solution at one of the harbours of Rotterdam.

Thumbnail
De Helsdeur

INTERREG TREASURE: 2023-2026

For the TREASURE project, Noria is in charge of conducting the Research, Removal and Reuse activities to reduce the plastic pollution that ends up in the North Sea. 

During this project, Noria will be working in the Dutch Living Lab and leading the Removal Piller activities for the Dutch Living Lab. Noria will be actively involved in the activity focusing on plastic monitoring, removal, governance and policy.

Onderzoek macro- en microplastic bronnen en hotspots

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland. Het onderzoek is gericht op het verkrijgen van inzicht in macro- en microplasticvervuiling in water. De uitkomsten van dit project dragen bij aan het identificeren van mogelijke bronnen van macro- en microplastic in het water van Delfland.  

Tijdens dit project is onder andere een literatuurstudie naar de bronnen en degradatie van microplastics in water uitgevoerd. Daarnaast zijn doormiddel van een geografische analyse macroplastic bronnen en hotspots geïdentificeerd. Om de bevindingen te valideren zijn verschillende locaties bezocht tijdens veldwerkdagen. Dit project is uitgevoerd in 2022 in opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland.  

Projecten_plastic vrij water in Leeuwarden

Pilot Plasticvrij water in Leeuwarden

Tijdens deze pilot is de CanalCleaner geïnstalleerd op verschillende locaties om te onderzoeken in welke mate de CanalCleaner goed in staat is om onder verschillende weersomstandigheden het plastic uit het water te verwijderen.

De pilot is uitgevoerd op drie verschillende locaties in de binnenstad van Leeuwarden. De pilot ‘Plasticvrij water in Leeuwarden’ is uitgevoerd in 2021 opdracht van de gemeente Leeuwarden.

Meer grip op afval

Tijdens deze pilot is onderzocht of het plastic uit onze wateren op een duurzame manier kunnen recyclen. Het eindproduct dat in deze pilot is gemaakt is een grijper om plastic van de straat te verwijderen. De uitkomst is dat het technisch gezien mogelijk is om een nieuw product hiervan te maken. Wel zijn er nog veel uitdagingen door de vele verscheidenheid van plastics en de kwaliteit hiervan.

De pilot ‘Meer grip op afval’ is uitgevoerd in 2021 in samenwerking met NTCP, Polymer Science Park en Elzinga van der Krieke en is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Fryslan.uitgevoerd in 2021 opdracht van de gemeente Leeuwarden.

Onze projecten

Onderzoek naar de aanwezigheid van zwerfafval in de Groene Corridor

Duur: April-September 2019

Contactpersoon: Rinze de Vries

Samenwerking: Provincie Zuid-Holland

Locatie: Den Haag

Tijdens dit project is er met bureau- en veld onderzoek gekeken naar het plastic afvalprobleem in de Groene Corridor. Deze analyse is vervolgens gecombineerd met wind- en water stromingsdata, om zo mogelijke afvangsystemen aan te raden.

Het project is uitgevoerd in 2019 in opdracht van de provincie Zuid-Holland.

Lees meer
Pilot vangsysteem voor plastic afval in de Gouwe

Duration: April-September 2019

Contact person: Rinze de Vries

Collaboration: Province of South Holland

Location: Alphen aan de Rijn

In deze pilot is de eerste versie van de later genaamde CirCleaner getest op meerdere locaties in Nederland. De spoorbrug bij Gouda en later de Steekterpoort in Alphen aan de Rijn waren de eerste plekken waar het eerste vangsysteem van Noria zijn veldtesten draaiden.

Deze opdracht is uitgevoerd in 2019 als onderdeel van het ‘Startup in Residence’ (SIR) programma van de provincie Zuid-Holland.

Lees meer
Keuzemodel monitor- en afvangtechniek bij Stuw- en sluiscomplex Borgharen

Duration: June – November 2019

Contact person: Rinze de Vries

Collaboration: Rijkswaterstaat WVL and ZN

Location: Maastricht

Dit project is uitgevoerd om een keuze te maken voor een systeem bij het stuwcomplex van Borgharen om plastic afval af te vangen en te monitoren. Aan de hand van locatie onderzoek is er een keuzemodel ontwikkeld dat kan ondersteunen in de beslissing welke monitor en/of afvangtechniek het meest geschikt is.

Het project is uitgevoerd in 2019 in opdracht van Rijkswaterstaat.

Lees meer
Kernteam vangsystemen

Duur: Mei – augustus 2020

Contactpersoon: Arnoud van der Vaart

Samenwerking: Rijkswaterstaat WVL

Locatie: Utrecht

Het project ‘Kernteam vangsystemen’ had als hoofddoel een informatief en integer orgaan op te richten dat waterbeheerders bijstaat. Hierdoor wordt kennis, ervaring en best practices met overheden gedeeld omtrent het verwijderen van plastic uit het water, evenals het opdoen van nieuwe kennis en inzichten.

Het project is uitgevoerd in 2020 in opdracht van Rijkswaterstaat.

Lees meer
LIVES WP1

Duur: Oktober – december 2021

Contactpersoon: Rinze de Vries

Samenwerking: Rijkswaterstaat WVL en ZN

Locatie: Maas

In het eerste werkpakket (WP1) van het Litter free rivers and streams (LIVES) project is er gekeken naar verschillende manieren van plastic afvalmonitoring in het stroomgebied van de Maas. Omdat het plastic afval probleem zich niet beperkt tot alleen Nederland, is er in dit project een initiatief opgericht met als doel een internationale samenwerking specifiek gericht op plastic monitoring.

Dit project is uitgevoerd in 2021 in opdracht van Rijkswaterstaat, als onderdeel van het Interreg project “Litter free rivers and streams” (LIVES)

Lees meer
LIVES WP2

Duur: Oktober – december 2021

Contactpersoon: Rinze de Vries

Samenwerking: Waterschap Limburg

Locatie: Roermond

Het tweede werkpakket (WP2) van het Litter free rivers and streams (LIVES) project focuste zich op de implementatie van maatregelen, met een specifieke focus op “Benchmarking drijvuil-afvangtechnieken” in de Maas en de daarin uitmondende beken. Hierin zijn meerdere interviews met vijf partners gehouden die zwerfafval afvangsystemen hebben getest.

Dit project is uitgevoerd in 2021 in opdracht van Rijkswaterstaat, als onderdeel van het Interreg project “Litter free rivers and streams” (LIVES)

Lees meer
Inzicht in het plastic afvalprobleem bij de laatste halte van het Noordzeekanaal

Duur: Mei – november 2021

Contactpersoon: Arnoud van der Vaart

Samenwerking: Rijkswaterstaat WNN

Locatie: Haarlem

Dit onderzoek is gericht op de mogelijke aanwezigheid van zwerfafval in het laatste deel van het Noordzeekanaal. De uitkomsten dragen bij aan het inzicht in het zwerfvuil probleem in dit gebied en de mogelijke manieren om dit af te vangen en/of te verwijderen.

Dit project in uitgevoerd in 2021 in opdracht van Rijkswaterstaat.

Lees meer
Verkenning Akoestisch Monitoren Plastic Waterkolom

Duur: juni – november 2021

Contactpersoon: Sophie Broere

Samenwerking: Rijkswaterstaat WVL

Locatie: Utrecht

Waar vele plastic onderzoeken focussen op drijvend plastic, heeft dit project onderzoek gedaan naar plastic die aanwezig zijn in de waterkolom. Een methode voor het meten van plastics onderwater is het gebruik van akoestische sensoren. Het doel van dit project is het verkrijgen van inzicht in de potentie van akoestische sensoren om de plastic concentratie in de waterkolom van rivieren automatisch te monitoren.

Dit project is uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat WVL in 2021.

Lees meer
Vliet Clean SUP

Duration: July – August 2021 and 2022

Contact person: Rinze de Vries

Collaboration: Menu Technology Foundation

Location: From Leiden to Delft

De Vliet Clean SUP is een initiatief van de Stichting Techniek Menu om bewustwording van het belang van schoon (drink)water te creëren bij jongeren. Dit ondersteunde onderzoek is uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de hoeveelheid en soorten plastic die met behulp van citizen science worden verwijderd.

Dit project is uitgevoerd in zowel 2021 & 2022 in opdracht van Stichting Techniek Menu.

Lees meer
Inzicht in het plastic afval probleem

Duur: Februari – december 2019

Contactpersoon: Rinze de Vries

Samenwerking: Hoogheemraadschap Hollands

Noorderkwartier

Locatie: Heerhugowaard

In dit project is het plastic afvalprobleem in het beheergebied van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) in kaart gebracht. Tevens zijn er verschillende methoden verkend waarmee in de toekomst periodiek gemonitord kan worden.

Dit onderzoek is uitgevoerd in 2019 in opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).

Lees meer
Inzicht in het plastic-afvalprobleem en de verwijderkansen in de Geleenbeek

Duur: Maart – juli 2020

Contactpersoon: Arnoud van der Vaart

Samenwerking: Waterschap Limburg

Locatie: Roermond

Dit onderzoek is gericht op de mogelijke aanwezigheid van zwerfafval in het laatste deel van het Noordzeekanaal. De uitkomsten dragen bij aan het inzicht in het zwerfvuil probleem in dit gebied en de mogelijke manieren om dit af te vangen en/of te verwijderen.

Dit project in uitgevoerd in 2021 in opdracht van Rijkswaterstaat.

Lees meer
Delft project Thumbnail
Inzicht in de plastic-hotspots van Delft

Duur: September – januari 2023

Contactpersoon: Rinze de Vries

Samenwerking: Gemeente Delft

Locatie: Delft

Tijdens dit project is inzicht verkregen in de plastic vervuiling in de wateren van de binnenstad van Delft. Hiervoor is een QGIS model ontwikkeld om aan de hand van verschillende factoren plastic hotspots te voorspellen. Op basis van dit project is een handreiking opgesteld voor het schoonmaken en schoonhouden van de Delftse grachten. Daarnaast is een ‘praatplaat’ ontworpen om het project visueel samen te vatten.

Dit project is uitgevoerd in 2022 in opdracht van de gemeente Delft.

Lees meer

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over een van onze projecten of bent u benieuwd wat Noria voor u kan betekenen in uw gebied? Mail dan naar