GPS-inZicht

Het drijfgedrag van plastic simuleren met GPS sensoren

GPS-inZicht: de route van plastic in kaart gebracht

Meten is weten. Als je wéét welke routes het afvalplastic in watergangen, kanalen en rivieren aflegt en hoe het plastic afval zich onderweg gedraagt, dan vormt dat de basis voor een effectieve oplossing. De vraag is echter: hóe kom je te weten wat deze routes zijn? De oplossing die Noria biedt, is het GPS inZichtmodel.

Als waterbeheerder wilt u plastic afval in uw waterlopen zo effectief, duurzaam en kosteneffectief mogelijk verwijderen. Dat begint door de plekken te kennen waar het afval zich ophoopt en wat de meest geschikte plekken zijn om het te verwijderen.

Gedragen verschillende plastics zich hetzelfde?

Om die plekken te kunnen lokaliseren, is inzicht nodig in de routes die zwerfafval in het water aflegt. Het gaat hierbij om vragen als: hoe lang doet een plastic item (bijv. een flesje, een tasje of een stuk piepschuim) erover om van locatie A (de stad) naar locatie B (bijv. de zee) te komen? Bereikt dit plastic eigenlijk wel de zee of blijft het onderweg ergens tijdelijk of permanent hangen? Gedragen verschillende soorten plastics zich hetzelfde (het antwoord is nee) en wat veroorzaakt het verschil? En tenslotte: wáár in het water bevindt het plastic zich?

Een helder antwoord op deze vragen vormt de basis voor een effectieve oplossing van uw probleem.

Hoe werkt GPS inZicht?

Om de routes van het plastic in kaart te brengen, worden verschillende soorten plastic afval zoals flesjes of tasjes voorzien van een sensor met GPS-techniek. Deze worden in het water gezet en gevolgd met een GPS-volgsysteem. GPS inZicht werkt samen met de door Noria ontwikkelde GIS-methode. De afgelegde routes zijn goed te monitoren op een dashboard en op GIS-kaarten. Daarmee worden ook de zgn. ‘hotspots’, waar het plastic zich ophoopt, duidelijk.

In overleg met de klant worden specifieke delen van de watergang afgebakend. Bijvoorbeeld van de binnenstad tot daarbuiten. Of voor een waterkruispunt tot daar voorbij. Dit geeft antwoord op vragen als hoe lang blijft plastic in het water van de stad? En volgt plastic bij een waterkruispunt de oorspronkelijke watergang of gaat het mee met de stroming van het kruisende water? En hoe lang is het plastic onderweg van A naar B? De antwoorden op deze vragen bieden belangrijke input voor de oplossing van het plastic afvalprobleem in oppervlaktewater.

monitoring the plastic pollution and behaviour in water using GPS

Voor welk soort water is GPS inZicht geschikt?

Het systeem werkt in principe voor elk soort binnenwater. Niet elk soort afvalplastic kan worden voorzien van een GPS-tracker, maar de ervaring leert dat met behulp van de routes die in kaart gebracht worden, hotspots en bronlocaties duidelijk zichtbaar worden.

Waarom zou je GPS inZicht inzetten?

Het inzicht dat met behulp van de GPS-trackers wordt geboden, vormt een solide basis voor de waterbeheerder om te weten op welke plekken er zo effectief mogelijk kan worden ingegrepen. Dat maakt de interventie niet alleen efficiënt maar ook kosteneffectief en duurzaam.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het GPS inZicht model, of bent u benieuwd wat Noria voor u kan betekenen? Mail dan naar